Všeobecné podmínky užívání

Na přístup k těmto webovým stránkám a jejich použití se vztahují následující podmínky. Nepoužívejte tyto webové stránky, pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte. Tyto webové stránky vytvořila společnost Covestro AG, a tato společnost je také spravuje. Vyhrazujeme si právo ukončit činnost těchto webových stránek nebo provést částečné nebo úplné změny těchto webových stránek nebo Všeobecných podmínek jejich užití, našich Všeobecných obchodních podmínek, a našich Prodejních a dodacích podmínek. Upozorňujeme, že tyto změny můžeme provést dle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení. Proto vás musíme požádat, abyste si při příští návštěvě těchto webových stránek znovu přečetli podmínky a ověřili si případné změny či dodatky, které byly provedeny.

Omezení používání a prospěchu

Všechny údaje, dokumenty a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výhradním majetkem společnosti Covestro AG. Povolení k jejich použití je uděleno pod podmínkou, že na všech kopiích bude uvedeno oznámení o autorských právech, že tyto údaje budou použity pouze pro osobní účely, že nebudou komerčně využívány, že údaje nebudou žádným způsobem měněny a že všechny ilustrace získané z webových stránek budou použity pouze ve spojení s doprovodným textem.

Ochranné známky a autorská práva

Všechny ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách jsou majetkem skupiny Covestro, pokud není stanoveno jinak nebo pokud to není jakýmkoliv jiným způsobem vnímáno jako práva třetích osob. Veškeré neoprávněné užití nebo zneužití těchto ochranných známek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv k obchodním známkám a dalších práv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Omezená odpovědnost

Společnost Covestro AG sestavila podrobné informace uvedené na daných webových stránkách z interních a externích zdrojů dle svého nejlepšího vědomí a svědomí za použití odborné péče. Tento okruh informací se snažíme průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto webových stránkách slouží výhradně pro účely prezentace společnosti Covestro AG a jejích produktů a služeb. Neposkytujeme však žádné výslovné ani konkludentní ujištění nebo záruku úplnosti a správnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že i když jsou tyto informace v den jejich zveřejnění přesné, druhý den už nemusí být aktuální. Doporučujeme proto, abyste si všechny informace, které získáte z těchto webových stránek (zejména jejich aktuálnost) před jejich dalším použitím ověřili. Rady poskytované na těchto webových stránkách neznamenají, že nemusíte provádět svá vlastní ověření našich nejnovějších rad – zejména našich bezpečnostních doporučení a technických specifikací – a našich produktů, a to zejména ve vztahu k jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Budete-li potřebovat nějakou radu nebo pokyny týkající se našich produktů nebo služeb, obraťte se přímo na nás. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že přístup k těmto webovým stránkám a jejich obsahu uskutečňují na vlastní riziko. Společnost Covestro AG ani třetí osoby podílející se na psaní, vytváření nebo přenosu těchto webových stránek nemohou nést odpovědnost za škody nebo újmu vyplývající z přístupu k těmto webovým stránkám nebo nemožnosti přístupu k nim nebo z používání těchto webových stránek nebo nemožnosti je používat nebo ze skutečnosti, že jste se spoléhali na informace, které jsou na těchto webových stránkách poskytovány.

Webové stránky jiných dodavatelů/odkazů

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost Covestro AG poskytnutím těchto odkazů nevyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem. Společnost Covestro AG také nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani jakoukoli odpovědnost za škody či újmu způsobené použitím takového obsahu v libovolné formě. Společnost Covestro AG nenabízí žádnou záruku, že odkazované stránky budou poskytovat informace soustavné kvality. Odkazy na jiné webové stránky jsou uživatelům webových stránek poskytnuty pouze kvůli jednoduchosti. Uživatelé tyto webové stránky navštěvují na vlastní riziko. Výběr odkazů v žádném případě neznamená, že by uživatelé byli omezeni pouze na tyto odkazované stránky.

Vámi poskytované údaje

Uživatelé těchto webových stránek jsou plně odpovědní za obsah a správnost údajů, které zašlou společnosti Covestro AG, a také za neporušování práv třetích osob, které mohou být do těchto údajů zahrnuty. Uživatel tímto dává společnosti Covestro AG svůj souhlas s tím, aby společnost tyto výše zmíněné údaje uchovávala a používala pro účely statistické analýzy nebo jiné stanovené obchodní účely pod podmínkou, že tyto informace neobsahují osobní údaje, nepřekračují úroveň základních údajů nebo uživatelských dat, v souladu s ustanoveními uvedenými v odstavcích 14 a 15 německého zákona o telekomunikačních médiích (Zákon o telekomunikačních médiích). Společnost Covestro AG je zejména oprávněna používat obsah těchto zpráv, včetně nápadů, vynálezů, náčrtků, technik a odborných znalostí, které jsou v nich obsaženy, pro libovolné účely zahrnující např. vývoj, výrobu a/nebo marketing produktů a služeb, a bez omezení šířit tyto informace a poskytovat je třetím osobám.

Zahraniční uživatelé
Tato webová stránka je kontrolována, provozována a aktualizována společností Covestro AG v Leverkusenu, Německo. Je určena pro použití v mezinárodním rozsahu. Společnost Covestro AG však neposkytuje žádnou záruku, že informace prezentované na této webové stránce jsou také správné v celosvětovém rozsahu, a zejména, že výrobky a služby budou všude na světě k dispozici ve stejné podobě, ve stejných velikostech nebo za stejných podmínek. Pokud si zobrazíte tuto webovou stránku nebo si z ní stáhnete obsah, upozorňujeme vás, že je ve vaší vlastní odpovědnosti si zajistit, že budete jednat v souladu s právními předpisy platnými v daném místě.

Výrobky uvedené na této webové stránce mohou být doručeny v jiném obalu, s jinými rozměry obalu nebo s jiným písmem nebo označením v závislosti na zemi, kde se daný výrobek prodává/distribuuje.

V USA realizuje obchodní činnost společnosti Covestro AG společnost Covestro LLC. Zákazníky v USA prosíme, aby se obraceli na tento subjekt.

Prodej produktů společnosti Covestro

Naše výrobky jsou prodávány v souladu s aktuální verzí našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Stránky s přihlašováním: přístupová práva

Upozorňujeme, že jste povinni chránit svá přístupová práva před neoprávněným použitím třetí osobou a že musíte zajistit, aby jiné osoby nemohly tato práva použít bez vašeho souhlasu.
Pokud zjistíte, že vaše zabezpečení v souvislosti s libovolnými údaji dostupnými na webových stránkách společnosti Covestro AG bylo narušeno nebo že vaše přístupová práva získala neoprávněná osoba, nebo pokud zjistíte známky toho, že by k takovému neoprávněnému přístupu mohlo dojít, musíte o tom společnost Covestro AG ihned vyrozumět.

Příslušné zákony

Všechny právní nároky nebo žaloby související s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním budou vykládány podle zákonů Spolkové republiky Německo, s výjimkou přednostního použití ustanovení mezinárodního soukromého práva a Haagské úmluvy o mezinárodní koupi zboží ze dne 1. července 1964 a Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980.

Prohlášení do budoucna

Tyto webové stránky mohou obsahovat prohlášení do budoucna, která vycházejí z aktuálních předpokladů a prognóz vypracovaných vedením společnosti Covestro. Různá známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou vést k zásadním rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonem společnosti a odhady, které jsou zde uváděny. K těmto faktorům patří skutečnosti, o kterých pojednávají veřejné vydané a publikované zprávy společnosti Covestro. Ty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Covestro na adrese www.covestro.com. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení ani za jejich přizpůsobování budoucím událostem nebo vývoji.