Prohlášení o ochraně soukromých údajů

Covestro je si vědoma toho, že je pro Vás při používání našich webových stránek důležitá ochrana Vaší privátní sféry. Bereme ochranu Vašich osobních dat velmi vážně. Proto bychom Vám chtěli vysvětlit naše základní pravidla pro zacházení s osobními daty. Tato upozornění, a popř. další údaje, najdete vždy tam, kde jsou informace tohoto druhu získávány.Pokud není v následujících částech popsáno jinak, tvoří právní základnu pro zacházení s Vašimi daty, poskytnutými pro realizaci Vámi poptávaných výkonů článek 6 (1, b) Základního nařízení k ochraně osobních dat (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO).

Získávání a zpracování informací

Internetovou nabídku od Covestro můžete používat i bez toho, že bychom od Vás potřebovali osobní data. Avšak některé nabídky a služby, které najdete na našich stránkách, vyžadují pro jejich využívání zadání osobních dat.

Pořízení technických přístupových dat

Při návštěvě našich internetových stránek pořizuje Covestro přes automatický systém data a informace, která však nejsou využívána vztažená na konkrétní osobu. Technická data ukládaná v logických souborech serveru, zahrnují například následující data:

 • informace o typu prohledávače a používané verzi
 • operační systém uživatele
 • internetový provider uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, ze kterých se dostal systém uživatele na naše webové stránky (referrer)
 • webové stránky, na které přistupuje systém uživatele přes naši webovou stránku.

Zpracování dat slouží k poskytnutí obsahů naší internetové stránky, k zabezpečení funkčnosti našich informačně-technických systémů a optimalizaci naší internetové stránky, jakož i k hájení našich oprávněných zájmů v případě podání podnětů k vyjasnění při nepovolených přístupech, resp. pokusech nepovolených přístupů (čl. 6 (1, f) DSGVO).

Cookies

Naše internetové stránky využívají cookies. Zde se jedná o data, ukládaná od internetového prohlížeče v systému počítače uživatele. Cookies mohou být při vyvolání internetové stránky na tuto stránku předány a umožňují tím identifikaci uživatele. Cookies pomáhají uživateli i přitom, zjednodušit užívání internetových stránek.

Odpovídající změnou nastavení prohlížeče je možné Cookies kdykoliv odmítnout. Již uložené cookies je možné kdykoliv smazat.
Poukazujeme na to, že při deaktivaci cookies nebude eventuálně možné plné využití všech funkcí našich internetových stránek.

Z výše uvedených technických důvodů uložená data mohou být vyhodnocována ke statistickým účelům, přičemž však zůstává jednotlivý uživatel anonymní.

* Na konci sekvence zpravidla mazaná cookies zde nejsou spolu uváděna.

Osobní data

Ostatní osobní data jsou získávána jenom tehdy, pokud jsou dávána k dispozici sama o sobě, např. vyplňováním formulářů, posíláním emailů, v rámci objednávání produktů nebo služeb, poptávek nebo požadavků na materiál.

Registrace na našich internetových stránkách (pokud je k dispozici)

Využijte možnost, registrovat se uvedením osobních dat na naší internetové stránce, tak jsou data předávána na příslušné zadávací masce na osobu zodpovědnou za zpracování.

Při registraci jsou ukládána IP adresa, jakož i datum a čas registrace. To slouží k zabránění zneužití těchto služeb.

Registrace dat je potřebná pro poskytnutí obsahů nebo služeb. Registrované osoby mají kdykoliv možnost, nechat uložená data smazat nebo změnit. Dotčená osoba obdrží kdykoliv informace o jejích uložených osobních datech.

Možnosti kontaktování

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který je možné použít k elektronickému kontaktování. Když zvolíte tuto možnost kontaktování, budou od Vás předaná data automaticky uložena. Uložení slouží výhradně k účelu zpracování nebo kontaktování dotčené osoby.

Alternativně je možné kontaktování také na udaném telefonním čísle, jakož i písemně na udané adrese.

Newsletter

Objednáváte-li dodávání newsletteru naší společnosti, tak jsou data příslušné zadávací masky předávána ke zpracování na zodpovědnou osobu.
Při přihlašování k odběru newsletteru jsou ukládána IP adresa uživatele, jakož i datum a čas registrace. To slouží k zabránění zneužití služeb nebo e-mailové adresy dotčené osoby. Data nejsou předávána na třetí osobu. Výjimka existuje tehdy, když existuje zákonná povinnost k jejich dalšímu předávání.

Data jsou využívána výhradně k zasílání newsletteru. Zasílání newsletteru může být dotčenou osobou kdykoliv vypovězeno. Stejně tak může být kdykoliv odvoláno svolení k ukládání osobních dat. K tomuto účelu se nachází v každém newletteru odpovídající link.

Předávání dat ke zpracování v našem zastoupení

Ke zpracování Vašich dat využíváme částečně specializované servisní firmy, které zpracovávají osobní data pouze v našem zastoupení, striktně podle našich pokynů a na základě odpovídajících smluv ke zpracování v zastoupení.

Zpracování dat mimo EU / EWR

Vaše data jsou zpracovávána částečně také v zemích mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropského hospodářského prostoru („EWR“), kde by mohla vládnout generelně nižší úroveň ochrany dat než v Evropě. V těchto případech zajišťujeme například přes smluvní ujednání s našimi smluvními partnery, že je zajištěna dostatečná úroveň ochrany Vašich osobních dat, nebo Vás poprosíme o Vaše výslovné svolení.

Úschova Vašich dat

Vaše osobní data ukládáme tak dlouho, jak je to třeba k realizaci služby, jak jste si to přáli nebo k čemu jste dali svolení, pokud neexistují jinak znějící zákonné povinnosti, jako například obchodní a daňové lhůty uložení nebo lhůty běžících soudních procesů.
(log soubory webové stránky 2 roky, žádosti o kontaktování – zákaznické centrum – 6 let)

Bezpečnost Vašich dat

Vámi, k dispozici poskytnutá data, jsou chráněna vhodnými technickými a organizačními prostředky s cílem, zabezpečit je proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení, přístupu neoprávněných osob nebo neoprávněnému zveřejnění vůči třetím osobám. Naše bezpečnostní opatření jsou přitom způsobem odpovídajícím technologickému vývoji a organizačním možnostem trvale kontrolována a zlepšována.

Informace o Vašich právech

Máte právo na,

 • informaci o u nás uložených datech k Vaší osobě;
 • opravu, smazaní nebo omezení zpracování Vašich osobních dat;
 • protest proti zpracování, které slouží našim oprávněným zájmům, veřejnému zájmu nebo vytváření profilů, ledaže bychom mohli prokázat nutné, ochrany hodné důvody tohoto zpracování, které převažují nad Vaším zájmem, právy nebo svobodou nebo toto zpracování slouží k uplatnění, vykonávání nebo obraně právních nároků;
 • přenosnost dat v zákonně upraveném rozsahu, jako např. v čl. 20 DSGVO, jakož i
 • na stížnost u dohledového orgánu.

Od Vás udělené svolení k získání, zpracování a užívání Vašich osobních dat, můžete kdykoliv s budoucí účinností odvolat. Bližší informace k tomu najdete v příslušných částech, kde je popsáno zpracování dat na základě Vašeho svolení.
Stačí k tomu písemná informace na koncernové oddělené ochrany dat (adresa a kontaktní formulář viz níže).

Ochrana privátní sféry dětí

Nesbíráme vědomě osobní data dětí. Věk návštěvníka naší webové stránky se zpravidla nedozvíme. Protože nám je ochrana dětí využívajících internetové nabídky zvláště důležitá, radíme všem rodičům a dohlížejícím osobám, dávat dětem návod k bezpečnému a zodpovědnému využívání internetu. Bez výslovného souhlasu rodičů nebo dohlížejících osob by děti neměly předávat na Covestro žádná osobní data.

Kontakt

Zodpovědná za internetovou prezentaci je společnost Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Německo
Telefon: +49 (0) 214 6009 2000.

Při dotazech nebo podnětech k ochraně dat se prosím obracejte na oddělení ochrany dat společnosti Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Německo
Telefon: +49 214 6009 2000, resp. kontakt

Trvalý vývoj internetu podmiňuje občasnou aktualizaci našeho prohlášení k ochraně osobních dat. Vyhrazujeme si proto, provést kdykoliv odpovídající změny.