Χρήσεως Γενικοί Όροι Χρήσεως

Η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η χρήση αυτού υπόκειται στους ακόλουθους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, μη χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο. Η Covestro AG έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού, καθώς και των Γενικών Όρων Χρήσεως αυτού, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων πώλησης και διάθεσης. Λάβετε υπόψη, ότι ενδέχεται να προβούμε σε τέτοιες τροποποιήσεις κατ’ απόλυτη ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, συνιστούμε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να ενημερώνεστε εκ νέου αναφορικά με τους Όρους Χρήσεως, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επισημάνετε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις.

Παραχώρηση χρήσης και δικαιώματος

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της Covestro AG. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο των εμπορικών σημάτων που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι κυριότητος του Ομίλου Covestro, εκτός αν επισημαίνεται το αντίθετο ή εάν καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για σήμα τρίτου. Απαγορεύεται ρητώς και συνιστά παραβίαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιαδήποτε χωρίς άδεια χρήση ή κατάχρηση των σημάτων αυτών ή λοιπού αναρτημένου υλικού.

Περιορισμός ευθύνης

Η Covestro AG έχει συλλέξει τις λεπτομερείς πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο από τις εγκυρότερες δυνατόν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια. Επιδίωξή μας είναι η συνεχής επέκταση και ανανέωση των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποσκοπούν στην παρουσίαση της Covestro AG, των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εντούτοις, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ειδικότερα, σας εφιστάται η προσοχή ως προς το ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, παρότι ήταν ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους, ενδέχεται να μην συνεχίζουν να είναι επίκαιρες. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζετε από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πριν την χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν συμβουλές που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού σας ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές - ειδικότερα αναφορικά με παραμέτρους ασφαλείας (safety datasheets) και τεχνικές προδιαγραφές - και τα προϊόντα μας, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία μας. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτόν και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική τους ευθύνη. Η Covestro AG και τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την αναμετάδoση του διαδικτυακού τόπου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή του γεγονότος ότι βασιστήκατε σε πληροφορίες προερχόμενες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Διαδικτυακοί τρόποι τρίτων/links

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις/αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από την Covestro AG δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η Covestro AG δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων αυτών ή για τυχόν ζημία ή βλάβη συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Η Covestro AG δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτές. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους με αποκλειστική ευθύνη τους. Μην περιορίζεστε στα links που προσφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Στοιχεία που παρέχει ο χρήστης

Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων τα οποία αποστέλλει στην Covestro AG , καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων που τυχόν σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία . Ο χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων του παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Covestro AG να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς σκοπούς ή για οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι πληροφορίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πέραν από τα στοιχεία αναφοράς και τα δεδομένα χρήσης του διαδικτυακού τόπου, όπως ορίζεται στις ενότητες 14 και 15 του γερμανικού Νόμου για τα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Telemediengesetz). Ειδικότερα, η Covestro AG δικαιούται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο δηλώσεων του χρήστη, περιλαμβανομένων ιδεών, εφευρέσεων, σχεδίων, τεχνικών και τεχνογνωσίας που περιέχονται σε δηλώσεις, για οποιονδήποτε σκοπό, όπως την ανάπτυξη, την παραγωγή ή / και εμπορία των προϊόντων ή υπηρεσιών της και να αναπαράγει τέτοιες πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση τρίτων χωρίς περιορισμούς.

Διεθνείς χρήστες

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ελέγχεται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την Covestro AG στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας. Προορίζεται για διεθνή χρήση. Ωστόσο, η Covestro AG δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες οι οποίες εκτίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα ότι προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες με την ίδια εμφάνιση, μέγεθος ή προδιαγραφές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν εισέλθετε στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή πραγματοποιήσετε λήψη πληροφοριών από αυτόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είναι η δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι ενεργείτε με τρόπο νόμιμο σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο δύναται να κυκλοφορούν σε διαφορετικές συσκευασίες, διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών ή με διαφορετική αναγραφή ή σήμανση, ανάλογα με την χώρα.

Στις ΗΠΑ, οι λειτουργίες της Covestro AG διεξάγονται από την Covestro LLC. Παρακαλούνται οι πελάτες στις ΗΠΑ να απευθύνονται σε αυτόν τον οργανισμό.

Πώληση προϊόντων της Covestro

Η πώληση των προϊόντων μας διεξάγεται σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των Όρων πώλησης και διάθεσης.

Διαδικτυακός τόπος με σύνδεση : δικαιώματα πρόσβασης

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είστε υποχρεωμένοι να διαφυλάσσετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και να διασφαλίζετε τη μη χρήση τους από τρίτους χωρίς την άδειά σας.
Οφείλετε να ενημερώσετε την Covestro AG αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια αναφορικά με πληροφορίες που διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο της Covestro AG ή σε περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής σας ή εφόσον έχετε ενδείξεις ότι μια τέτοια πρόσβαση ενδέχεται να είναι εφικτή.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Σε οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο εφαρμόζεται το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκτός των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης της Χάγης σχετικά με τον Ενιαίο Νόμο για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών (Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods) της 1ης Ιουλίου 1964 και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τις Πωλήσεις (UN Sales Convention) της 11ης Απριλίου 1980.

Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις με βάση τις τρέχουσες παραδοχές και προβλέψεις της διοίκησης της Covestro. Διάφοροι γνωστοί ή άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες δύναται να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών μελλοντικών αποτελεσμάτων, της οικονομικής κατάστασης, της ανάπτυξης ή της απόδοσης της εταιρίας και των εκτιμήσεων που παρατίθενται εδώ. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται όσοι έχουν συζητηθεί στις δημόσιες αναφορές της Covestro, οι οποίες διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της, στη διεύθυνση www.covestro.com. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ενημέρωση αυτών των δηλώσεων μελλοντικών εκτιμήσεων ή τη συμμόρφωση αυτών με μελλοντικά συμβάντα ή εξελίξεις.