Ogólne warunki użytkowania

Dostęp do niniejszej strony oraz jej użytkowanie podlegają niżej wyszczególnionym warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszej strony, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki. Strona ta została opracowana przez firmę Covestro AG i jest przez nią administrowana. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia prowadzenia niniejszej strony lub do wprowadzania częściowych lub całkowitych modyfikacji strony lub Ogólnych Warunków Użytkowania, naszych Ogólnych Warunków oraz naszych Warunków Sprzedaży i Dostaw. Prosimy wziąć pod uwagę, iż możemy wprowadzać takie zmiany wedle swego uznania i bez wcześniejszego ich ogłaszania. Dlatego prosimy Państwa, aby przy następnej wizycie na niniejszej stronie ponownie przejrzeć warunki i zwrócić uwagę na wszelkie zmiany lub poprawki, jakie mogły zostać dokonane.

Zrzeczenie się wykorzystania i korzyści

Wszystkie dane szczegółowe, dokumenty i ilustracje opublikowane na niniejszej stronie stanowią wyłączną własność firmy Covestro AG. Wszelkie pozwolenia na ich wykorzystanie udzielane są pod warunkiem, że stosowna informacja o prawach autorskich zostanie umieszczona na wszystkich kopiach, że dane takie wykorzystywane są tylko dla celów osobistych, że nie są one wykorzystywane w celach handlowych, że dane nie są w żaden sposób modyfikowane oraz że wszelkie ilustracje pozyskane z niniejszej strony wykorzystywane są tylko wraz z towarzyszącym im tekstem.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Wszystkie znaki handlowe znajdujące się na niniejszej stronie stanowią własność Grupy Covestro, o ile nie zaznaczono inaczej lub o ile nie są one w żaden sposób postrzegane jako prawa osób trzecich. Wszelkie nieupoważnione wykorzystywanie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, praw ochrony znaków handlowych lub innych praw własności przemysłowej.

Ograniczona odpowiedzialność

Firma Covestro AG zebrała szczegółowe informacje umieszczone na niniejszej stronie ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem, z zachowaniem staranności zawodowej. Dokładamy starań, aby na bieżąco poszerzać i aktualizować zakres zawartych tu informacji. Informacje umieszczone na niniejszej stronie służą wyłącznie w celu przedstawienia firmy Covestro AG oraz jej produktów i usług. Jednakże nie udziela się żadnej gwarancji ani nie składa się żadnego oświadczenia, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, w odniesieniu do kompletności lub poprawności zawartych na niniejszej stronie informacji. Prosimy uwzględnić fakt, iż informacje te, choć dokładne w dniu ich opublikowania, mogą nie być już aktualne. Dlatego zalecamy, aby sprawdzali Państwo wszelkie informacje uzyskiwane z niniejszej strony przed ich wykorzystaniem w jakiejkolwiek formie. Informacje podane na niniejszej stronie nie zwalniają Państwa z powinności sprawdzenia we własnym zakresie naszych najnowszych informacji - w szczególności dotyczących naszych kart charakterystyki produktów i specyfikacji technicznych - oraz przydatności naszych produktów do określonych procesów i celów. Jeżeli potrzebują Państwo informacji lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Użytkownicy niniejszej strony oświadczają, że wyrażają zgodę na korzystanie z niej i z zawartych tu treści na swoje własne ryzyko. Ani firma Covestro AG, ani osoby trzecie uczestniczące w opracowaniu, tworzeniu lub przekazywaniu niniejszej strony nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub niemożności dostępu do strony, lub użytkowania lub niemożności użytkowania niniejszej strony, lub z tytułu zawierzenia informacjom podanym na niniejszej stronie.

Strony dostawców zewnętrznych / linki

Niniejsza strona zawiera linki /odniesienia do stron dostawców zewnętrznych. Udostępniając takie linki, firma Covestro AG nie zatwierdza zawartych w nich treści. Firma Covestro AG nie przyjmuje też odpowiedzialności za dostępność lub treść takich stron, ani za szkody lub obrażenia wynikające z wykorzystywania takich treści w jakiejkolwiek formie. Firma Covestro AG nie udziela gwarancji, że strony takie dostarczają informacji o niezmiennej jakości. Linki do innych stron przekazywane są użytkownikom wyłącznie jako udogodnienie. Użytkownicy wchodzą na takie strony na swoje własne ryzyko. Wybór linków w żadnym razie nie powinien ograniczać użytkowników do korzystania z linkowanych stron.

Dane dostarczane przez użytkownika

Użytkownik niniejszej strony jest w pełni odpowiedzialny za treść i poprawność danych, jakie przesyła do firmy Covestro AG, jak również za nienaruszanie żadnych praw osób trzecich, których mogą one dotyczyć.  Użytkownik wyraża zgodę, aby firma Covestro AG przechowywała takie dane i wykorzystywała je dla celów analizy statystycznej lub innych określonych celów biznesowych, o ile informacje te nie zawierają danych osobowych wykraczających poza dane podstawowe i użytkowe, zdefiniowane w paragrafie 14 i 15 niemieckiej ustawy o telemediach (Telemediengesetz). W szczególności, firma Covestro AG uprawniona jest do wykorzystywania treści takich wiadomości, łącznie z pomysłami, wynalazkami, planami projektowymi, technikami i ekspertyzami w nich zawartymi, dla dowolnych celów takich jak rozwój, produkcja i/lub marketing produktów lub usług oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich osobom trzecim bez ograniczeń.

Użytkownicy międzynarodowi

Niniejsza strona jest sprawdzana, prowadzona i aktualizowana przez firmę Covestro AG w Leverkusen, w Niemczech. Jest ona przeznaczona do użytku międzynarodowego. Jednakże, firma Covestro AG nie udziela żadnych gwarancji, iż dane przedstawione na tej stronie są poprawne na całym świecie, a w szczególności, że produkty i usługi dostępne są na całym świecie w tej samej wersji, zakresie i na tych samych warunkach. Jeżeli będą Państwo wywoływali niniejszą stronę lub pobierali z niej treści, prosimy wziąć pod uwagę, iż ponoszą Państwo odpowiedzialność za zapewnienie, że działają Państwo zgodnie z lokalnym ustawodawstwem mającym zastosowanie w danym miejscu.
Produkty wymienione na niniejszej stronie mogą występować w różnych opakowaniach, różnych rozmiarach opakowań, lub z różnymi napisami lub oznaczeniami, w zależności od kraju.
W USA interesy Covestro AG prowadzone są przez Covestro LLC. Klienci w USA proszeni są o zwracanie się do tego podmiotu.

Sprzedaż Produktów Covestro

Nasze produkty sprzedawane są zgodnie z aktualną wersją naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw.

Strona z logowaniem: prawa dostępu

Prosimy zwrócić uwagę na to, że są Państwo zobowiązani do ochrony swoich praw dostępu przed nieupoważnionym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie oraz że muszą Państwo zapewnić, że nie mogą one być wykorzystywane przez innych bez Państwa upoważnienia. Należy natychmiast powiadomić firmę Covestro AG, jeżeli dowiedzą się Państwo o naruszeniu bezpieczeństwa jakichkolwiek danych dostępnych na stronie firmy Covestro AG lub jeżeli osoby nieupoważnione uzyskały Państwa prawa dostępu, lub jeżeli istnieją wskazania, iż może się to stać.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia prawne lub procesy sądowe związane z niniejszą stroną internetową lub jej użytkowaniem są interpretowane zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem postanowień międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Haskiej z 1 lipca 1964 r. o prawie jednolitym dla międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji ONZ z 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza strona może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na aktualnych założeniach i prognozach zarządu Covestro. Różne znane i nieznane ryzyka, kwestie niepewne i inne czynniki mogą prowadzić do istotnych różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami w przyszłości, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami firmy a przedstawionymi tutaj danymi szacunkowymi. Czynniki takie obejmują też czynniki omawiane w raportach publicznych firmy Covestro dostępnych na stronie Covestro www.covestro.com. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za uaktualnienie tych dotyczących przyszłości stwierdzeń, ani za dostosowanie ich do przyszłych wydarzeń.