Všeobecné podmienky použitia

Prístup na tieto www stránky a ich použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Vstupom na tieto www stránky vyslovujete s uvedenými podmienkami súhlas. Tieto www stránky vytvorila spoločnosť Covestro AG, ktorá ich aj spravuje. Spoločnosť Covestro AG si vyhradzuje právo na zrušenie, čiastočnú alebo úplnú modifikáciu týchto www stránok alebo Všeobecných podmienok ich použitia, našich Všeobecných obchodných podmienok a našich Predajných a dodacích podmienok. Spoločnosť Covestro AG môže tieto podmienky bez predchádzajúceho oznámenia a podľa svojho uváženia, kedykoľvek zmeniť. Preto Vás vo Vašom vlastnom záujme žiadame, aby ste sa pri každej návšteve týchto www stránok opätovne oboznámili s týmito podmienkami a s ich zmenami resp. dodatkami.

Obmedzenie používania a úžitku

Všetky údaje, dokumenty a ilustrácie uverejnené na týchto www stránkach sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Covestro AG. Tieto materiály sa môžu používať len za podmienky, že na všetkých rozmnoženinách ( kópiách ) alebo výňatkoch z týchto materiálov, ostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné práva, ktoré sú na nich uvedené. Materiály sa môžu používať len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmú sa použiť na komerčné alebo podobné účely. V dokumentoch sa nesmú robiť zmeny, úpravy, doplnky a pod. a všetky ilustrácie získané na týchto www stránkach sa musia použiť spolu s textom, ktorý k ilustráciám patrí.

Ochranné známky a autorské práva

Všetky ochranné známky uvedené na týchto www stránkach sú majetkom skupiny Covestro, pokiaľ nie je stanovené inak alebo pokiaľ to nie je akýmkoľvek iným spôsobom vnímané ako práva tretích osôb. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok alebo iných materiálov je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorských práv, zákona o ochranných známkach a ďalších právnych predpisov o ochrane priemyselných práv.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Covestro AG uviedla na týchto www stránkach podrobné informácie z interných a externých zdrojov a to podľa svojich najlepších znalostí, presvedčenia a s profesionálnym úsilím. Priebežne sa budeme snažiť tieto informácie rozširovať a aktualizovať. Informácie na týchto www stránkach sa poskytujú výhradne s cieľom prezentácie spoločnosti Covestro AG a jej produktov a služieb. Nevyhlasujeme a negarantujeme úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Berte prosím na vedomie, že tieto informácie nemusia byť už aktuálne. Odporúčame Vám preto, overiť si akúkoľvek informáciu získanú na týchto stránkach predtým, ako ju v akejkoľvek forme použijete. Informácie poskytované na týchto www stránkach Vás nezbavujú povinnosti vykonať vlastnú kontrolu našich odporúčaní a produktov – zvlášť informácií o bezpečnosti a špecifikácii produktov – s ohľadom na vhodnosť ich použitia na zamýšľané ciele Ak potrebujete informácie a inštrukcie týkajúce sa našich produktov a služieb, kontaktujte nás prosím priamo. Vstupom na tieto www stránky vyslovujete súhlas s tým, že tieto stránky a ich obsah používate na vlastné riziko a nebezpečenstvo. Spoločnosť Covestro AG a ani akákoľvek tretia osoba, ktorá sa podieľa na tvorbe, produkovaní alebo prenose týchto www stránok, nezodpovedá za náhradu škody, ujmu na zdraví alebo akúkoľvek inú ujmu, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti so vstupom alebo na tieto www stránky alebo s ich použitím alebo s nemožnosťou ich použitia alebo zo skutočnosti, že ste sa spoliehali na informácie, ktoré sú na týchto www stránkach poskytované.

Webové stránky tretích osôb

Tieto www stránky obsahujú linky/odkazy na www stránky tretích osôb. Poskytnutím týchto odkazov však spoločnosť Covestro AG neschvaľuje ich formu alebo obsah. Spoločnosť Covestro AG nezodpovedá ani za dostupnosť alebo obsah týchto www stránok a nezodpovedá za škodu či alebo akúkoľvek inú ujmu, ktorá vznikla komukoľvek v súvislosti s použitím ich obsahu v akejkoľvek forme. Spoločnosť Covestro AG neposkytuje záruku za to, že odkazované stránky budú poskytovať informácie so stálou úrovňou kvality. Odkazy na ďalšie www stránky sa poskytujú užívateľom len z dôvodu zabezpečenia ich užívateľského komfortu. Užívatelia navštevujú takéto www stránky len na vlastné riziko a nebezpečenstvo. Výber odkazov v žiadnom prípade neznamená, že by užívatelia byli obmedzení len na tieto odkazované stránky.

Materiály, ktoré poskytujete

Užívateľ týchto www stránok je zodpovedný za obsah a správnosť materiálov, ktoré zasiela spoločnosti Covestro AG, ako aj za neporušovanie práv tretích osôb, ktoré môžu byť súčasťou obsahu týchto materiálov. Užívateľ umožňuje spoločnosti Covestro AG archiváciu a spracovanie týchto vyššie uvedených materiálov a ich použitie pre štatistické analýzy alebo iné stanovené obchodné účely za podmienky, že tieto informácie neobsahujú osobné údaje, neprekračujú úroveň základných údajov alebo užívateľských dát, v súlade s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 14 a 15 nemeckého zákona o telekomunikačných médiách (Zákon o telekomunikačných médiách). Spoločnosť Covestro AG je najmä oprávnená použiť obsah týchto správ, vrátane myšlienok, objavov, obrázkov, techník a expertíz v nich obsiahnutých, na akýkoľvek účel, a to najmä na vývoj, výrobu a/alebo marketing produktov a služieb, a tieto informácie bez akýchkoľvek obmedzení rozmnožovať a poskytovať ich tretím osobám.

Zahraniční užívatelia

Tieto www stránky kontroluje, prevádzkuje a aktualizuje spoločnosť Covestro AG v Leverkusene, Nemecko. Stránky sú určené pre použitie v medzinárodnom rozsahu. Spoločnosť Covestro AG však neposkytuje žiadnu záruku, že informácie prezentované na týchto www stránkach sú správne i v celosvetovom rozsahu, a najmä, že výrobky a služby budú všade na svete k dispozícii v rovnakej podobe, v rovnakých veľkostiach alebo za rovnakých podmienok. Pokiaľ si zobrazíte tieto www stránky alebo si z nich stiahnete obsah, upozorňujeme vás, že je na vašej  zodpovednosti si zabezpečiť, že budete konať v súlade s právnymi predpismi platnými v danom mieste.
Výrobky uvedené na týchto www stránkach môžu byť doručené v inom obale, s inými rozmermi obalu alebo s iným písmom alebo označením v závislosti od krajiny, v ktorej sa daný výrobok predáva/distribuuje.
V USA realizuje obchodnú činnosť spoločnosti Covestro AG spoločnosť Covestro LLC. Zákazníkov v USA prosíme, aby sa obracali na tento subjekt.

Predaj produktov spoločnosti Covestro

Naše výrobky sú predávané v súlade s aktuálnou verziou našich Všeobecných predajných a dodacích podmienok.

Stránky s prihlasovaním: prístupové práva

Upozorňujeme, že ste povinní chrániť svoje prístupové práva pred neoprávneným použitím treťou osobou a že musíte zabezpečiť, aby iné osoby nemohli tieto práva použiť bez vášho súhlasu.
Ak zistíte, že vaše zabezpečenie v súvislosti s akýmikoľvek údajmi dostupnými na www stránkach spoločnosti Covestro AG bolo narušené alebo že vaše prístupové práva získala neoprávnená osoba, alebo ak zistíte známky toho, že by k takémuto neoprávnenému prístupu mohlo dôjsť, musíte o tom spoločnosť Covestro AG ihneď upovedomiť.

Príslušné zákony

Všetky právne nároky alebo žaloby súvisiace s týmito www stránkami alebo s ich používaním sa budú vykladať podľa zákonov Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou prednostného použitia ustanovení medzinárodného súkromného práva a Haagskeho dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru z 1. júla 1964 a Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980.

Prehlásenia týkajúce sa budúcnosti

Tieto www stránky môžu obsahovať prehlásenia týkajúce sa budúcnosti, ktoré vychádzajú z aktuálnych predpokladov a prognóz vypracovaných vedením spoločnosti Covestro. Rôzne známe a neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory môžu viesť k zásadným rozdielom medzi skutočnými budúcimi výsledkami, finančnou situáciou, vývojom alebo výkonom spoločnosti a odhadmi, ktoré sú tu uvádzané. K týmto faktorom patria skutočnosti, o ktorých pojednávajú verejné vydané a publikované správy spoločnosti Covestro. Tie sú k dispozícii na www stránkach spoločnosti Covestro na adrese www.covestro.com. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových prehlásení ani za ich prispôsobovanie budúcim udalostiam alebo vývoju.