Prehlásenie o ochrane súkromných údajov

Ochrana dát

Spoločnosť Covestro je si vedomá toho, že ochrana vašej súkromnej sféry pri používaní našich webových stránkach je pre vás dôležitým želaním. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto vám chceme vysvetliť naše základné pravidlá pri zaobchádzaní s osobnými údajmi. Tieto pokyny a príp. ďalšie údaje nájdete vždy tam, kde sa takéto informácie získavajú.
Pokiaľ v nasledujúcich odsekoch nie je opísané inak, tvorí čl. 6 (1, b) základného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) právny základ pre zaobchádzanie s vašimi údajmi na prípravu vami dopytovaných výkonov.

Získavanie a spracovanie informácií

Môžete využívať internetovú ponuku spoločnosti Covestro bez toho, aby sme potrebovali osobné údaje od vás. Niektoré ponuky a služby, ktoré nájdete na našich stránkach, si vyžadujú avšak pre ich používanie uvedenie osobných údajov.

Záznam technických prístupových údajov

Pri návšteve našich internetových stránok zaznamená spoločnosť Covestro vďaka automatizovanému systému údaje a informácie, ktoré sa avšak nepoužívajú na vyhodnotenie osobných údajov. Technické prístupové údaje, ktoré sa ukladajú v Logfiles servera, zahŕňajú napríklad nasledovné údaje:

 • informácie o type prehliadača a použitej verzii
 • operačný systém používateľa
 • internetový servisný správca používateľa
 • IP-adresa používateľa
 • dátum a čas prístupu
 • webové stránky, z ktorých sa dostane systém používateľa na našu internetovú stránku (referrer)
 • webové stránky, ktoré sa vyvolajú systémom používateľa cez našu webovú stránku.

Spracovanie údajov slúži na vydanie obsahov našej internetovej stránky, na zaručenie funkčnosti našich informačno-technických systémov a na optimalizáciu našej internetovej stránky, ako aj na zaručenie našich oprávnených záujmov, aby v prípade nedovolených prístupov, resp. nedovolených pokusov o prístup bolo možné zaistiť objasnenie (čl. 6 (1, f) DSGVO).

Cookies

Naše internetové stránky používajú Cookies. Pritom ide o údaje, ktoré sa ukladajú internetovým prehliadačom na počítačovom systéme používateľa. Cookies sa môžu pri vyvolaní stránky na túto sprostredkovať a umožňujú tým priradenie používateľa. Cookies pomáhajú pri zjednodušení používania internetových stránok pre používateľa.

Kedykoľvek je možné zabrániť ukladaniu Cookies prostredníctvom zmien v nastaveniach prehliadača. Uložené Cookies sa môžu kedykoľvek vymazať. Upozorňuje sa na to, že pri deaktivovaní Cookies sa podľa možnosti nebudú môcť využívať všetky funkcie našej internetovej stránky v plnom rozsahu.

Údaje uložené z hore uvedených technických dôvodov sa môžu vyhodnotiť na štatistické účely, pričom jednotliví používatelia avšak zostanú anonymní.

* Spravidla na konci sedenia vymazané Cookies sa tu neuvádzajú.

Google Analytics

Na našu webovú stránku je napojená služba Google Analytics. O napojení a funkčnosti tejto služby vyhlasujeme nasledovné.

Google Analytics je webová analytická služba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (v budúcnosti: Google). Google Analytics je nástroj webovej analýzy, pomocou ktorého pomoci analyzuje interakciu návštevníkov s online platformou a tým ju môže pre vás ďalej zlepšovať. Google-Analytics používa taktiež cookies (textové súbory, ktoré sa môžu uložiť na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky vami). Informácie vytvorené prostredníctvom cookie o používaní tejto online platformy sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. K informáciám uloženým prostredníctvom Google Analytics cookies patria napríklad časový údaj o návšteve online platformy, častosť, s akou návštevník vyvolal online platformu a odkiaľ sa návštevník na online platformu dostal. Aby bolo možné určiť poslednú hodnotu, google najprv zaznamená IP-adresu používateľa. V každom prípade sme na našej online platforme aktivovali anonymizáciu IP-adresy. Na základe toho sa vaša IP-adresa v rámci členských štátov Európskej únie a v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore Google pred prenosom do USA skráti napr. vymazaním posledného okteta pri type IPv4, resp. posledných 80 bitov pri type IPv6 vašej IP-adresy. Z nášho poverenia bude Google hore uvedené informácie používať, aby vyhodnotil používanie webovej stránky, aby zostavoval reporty o aktivite na webovej stránke a aby voči prevádzkovateľovi webovej stránky poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Internetová adresa sprostredkovaná v rámci Google Analytics vaším prehliadačom sa nevedie spolu s inými údajmi Google. Google je navyše certifikovaný v EU-US Privacy Shield, takže pre vaše údaje u Google v USA je vytvorená primeraná úroveň ochrany údajov.

Ukladaniu cookies prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača („režim Private“, u väčšiny prehliadačov je možné nájsť pod nastaveniami). Avšak znova je potrebné upozorniť na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete záznamu údajov (vrát. Vašej IP-adresy), vytvorených prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google zabrániť tak, že stiahnete a nainštalujete Plug-In prehliadača, dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov vzhľadom na Google Analytics nájdete priamo u Google.

Osobné údaje

Všetky osobné údaje sa získavajú iba vtedy, keď sa tieto dajú k dispozícii napr. vyplnením formulárov, zaslaním e-mailov, v rámci objednávky produktov alebo služieb, z dopytov alebo požiadavky na materiál.

Registrácia na našich internetových stránkach (pokiaľ sú k dispozícii) Využite možnosť zaregistrovať sa na našej internetovej stránke za uvedenia osobných údajov, takto sa údaje sprostredkujú v príslušnej zadávacej maske na osobu zodpovednú za spracovanie.

Pri registrácii sa uloží IP-adresa používateľa, ako aj dátum a čas registrácie. To slúži na to, aby sa zabránilo zneužitiu služieb.

Registrácia údajov je potrebná na prípravu obsahov alebo výkonov. Registrované osoby majú kedykoľvek možnosť nechať vymazať alebo zmeniť uložené údaje. Dotknutá osoba dostane kedykoľvek informáciu o jej uložených osobných údajoch.

Možnosti na zahájenie kontaktu

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, aby sa mohol využiť na nadviazanie kontaktu. Ak zvolíte túto možnosť na nadviazanie kontaktu, vami sprostredkované osobné údaje sa automaticky uložia. Samotné ukladanie slúži na účely spracovania alebo nadviazanie kontaktu k príslušnej osobe.

Alternatívne je možné nadviazanie kontaktu pod uvedeným telefónnym číslom, ako aj písomne cez uvedenú adresu.

Newsletter

Ak sa predplatí newsletter nášho podniku, tak sa údaje sprostredkujú v príslušnej zadávacej maske na osobu zodpovednú za spracovanie. Pri prihlásení na newsletter sa uloží IP-adresa používateľa, ako aj dátum a čas registrácie. To slúži na to, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo e-mailovej adresy dotknutej osoby. Postúpenie údajov na tretiu osobu sa neuskutoční. Výnimka existuje v tom, keď trvá zákonná povinnosť na postúpenie.

Údaje sa používajú výlučne na odosielanie newslettera. Predplatenie newslettera môže dotknutá osoba kedykoľvek vypovedať. Taktiež môže kedykoľvek odvolať súhlas na ukladanie osobných údajov. Na tento účel nájdete v každom newsletteri zodpovedajúci odkaz.

Postúpenie údajov na spracovanie v našej zákazke

Na spracovanie vašich údajov využívame z časti špecializovaných poskytovateľov služieb, ktorí osobné údaje spracúvajú iba na naše poverenie, striktne podľa našich pokynov a na základe zodpovedajúcich zmlúv o spracovaní zákazky.

Spracovanie údajov mimo EÚ/EHP

Vaše údaje sa z časti spracúvajú aj v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“), kde by všeobecne mohla prevládať nižšia úroveň ochrany údajov ako v Európe. V týchto prípadoch zabezpečíme, napr. cez zmluvné dohody s našimi zmluvnými partnermi, aby bola zaručená dostatočná úroveň ochrany údajov pre vaše údaje alebo vás poprosíme o váš výslovný súhlas.

Uloženie vašich údajov

Osobné údaje ukladáme tak dlho, ako je to potrebné, aby bolo možné realizovať službu, ktorú si želáte alebo na ktorú ste udelili svoj súhlas, pokiaľ neexistujú žiadne inak znejúce zákonné povinnosti ako napríklad obchodno- a daňovo-právne lehoty na uloženie alebo lehoty pri prebiehajúcich súdnych konaniach.
(Súbory denníka webstránky 2 roky, otázky o kontakte-centrum pre odpovede -6 rokov)

Bezpečnosť vašich údajov

Vaše údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii, sa chránia prostredníctvom vhodných technických a organizačných prostriedkov s cieľom zabezpečiť ich proti náhodným alebo úmyselným manipuláciám, strate, zničeniu, prístupu neoprávnených osôb alebo neoprávnenému zverejneniu voči tretím osobám. Naše bezpečnostné opatrenia sa pritom priebežne kontrolujú a vylepšujú podľa technologického vývoja a organizačných opatrení.

Informácia o vašich právach

Máte právo

 • na informáciu o nás uložených údajoch k vašej osobe;
 • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • na námietku voči spracovaniu, ktoré slúži nášmu oprávnenému záujmu, verejnému záujmu alebo profilovaniu, iba vtedy nie, ak môžeme preukázať nutné, chránené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody alebo ktorých spracovanie slúži na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov;
 • na možnosť prenášania údajov v zákonne regulovanom rozsahu, ako napr. v čl. 20 DSGVO, ako aj
 • na podanie sťažnosti na úrade vykonávajúcom dozor.

Ochrana súkromnej sféry detí

Osobné údaje detí vedome nezbierame. Spravidla sa nedozvieme vek návštevníka našej webovej stránky. Pretože ochrana detí, ktoré využívajú internetové ponuky, je zvlášť dôležitá, radíme všetkým rodičom a osobám vykonávajúcim dozor, aby deti priviedli k bezpečnému a zodpovednému používaniu internetu. Bez výslovného súhlasu rodičov alebo osôb vykonávajúcich dozor by deti nemali sprostredkovať žiadne osobné údaje na spoločnosť Covestro.

Kontakt

Subjekt zodpovedný za internetový prístup je spoločnosť Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland/Nemecko
Telefón: +49 214 6009 2000.

V prípade otázok alebo podnetov k ochrane údajov sa obráťte, prosím, na ochranu údajov koncernu u spoločnosti Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland/Nemecko
Telefón: +49 214 6009 2000 , resp. kontakt

Neustály vývoj internetu spôsobuje z času na čas potrebu prispôsobenia nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek uskutočniť príslušné zmeny-